Alles over financiële steun voor zzp’ers

Alles over de TONK, (verlengd) TOZO, TOGS en TVL MKB

Alles over financiële steun voor zzp’ers

Alles over de TONK, (verlengd) TOZO, TOGS en TVL MKB

 

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om zelfstandigen tijdens deze crisis in hun inkomen te ondersteunen. 

Op deze pagina vind je alle informatie en veelgestelde vragen over onder meer de TONK, de TOZO, de verlengde TOZO en de TVL MKB (de opvolger van de TOGS).
Check de KvK regelingencheck
of je er voor in aanmerking komt.

Bereikbaarheid FNV Zelfstandigen

Algemene vragen
Maandag  t/m vrijdag 10 -16 u. 088 - 099 70 10
E-mail: ledenadministratie.zzp@fnv.nl

Juridische vragen (alleen voor leden)
Maandag t/m vrijdag 9.30 - 14 u. 088 - 099 70 20
 E-mail: juridisch@fnvzzp.nl

Praktische vragen over de Bbz: bbz@divosa.nl
Ondernemersvragen
KvK-coronaloket: 0800-2117

Financiële steun voor zzp'ers

Welke maatregelen heeft het kabinet voor ondernemers genomen?

1. De TOZO

Er is een tijdelijke voorziening voor  inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze tijdelijke voorziening wordt ook TOZO genoemd: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Deze is eerst ingegaan per 1 maart 2020 voor de duur van zes maanden. Daarna is de TOZO verlengd in die zin dat je over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ook recht op ondersteuning kunt krijgen voor drie kalendermaanden, bovenop de eerdere drie kalendermaanden maart, april en mei. Ook de TOZO 2 is verlengd:  De TOZO 3 loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021.

Bij verlenging van de TOZO per 1 juni 2020 is besloten dat er voor aanvragen die na 1 juni worden gedaan, wél een partnertoets plaatsvindt. De kostendelersnorm, toetsing levensvatbaarheid en vermogenstoets blijven niet van belang bij aanvragen van de verlengde TOZO na 1 juni 2020.

De gewijzigde voorwaarden bij TOZO 3 is dat er per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen wordt ingevoerd. Dit houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor TOZO  3. Ander vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Het digitale aanvraagformulier is meestal een modelaanvraagformulier van de VNG en Divosa.

Kijk dus op de website van je gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage.

 

2. De TOGS biedt de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor in de regeling genoemde SBI-codes. De TOGS is tot twee maal toe uitgebreid. 

De tijdelijke regelingen (TOZO of TOGS) zijn aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. 
Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je op beide regelingen een beroep doen. 

Kijk dus op de website van je gemeente hoe de TOZO in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage. Over de TOGS vind je op de website van de Rijksoverheid meer informatie. 

3. Belastingmaatregelen
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet besloten om de Tozo nog eens met een maand te verlengen. Over de maand september 2020 wordt ook Tozo verstrekt mits aan de per 1 juni 2020 gewijzigde voorwaarden wordt voldaan.

Tenslotte is er sinds 1 maart 2021 de TONK. Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt wanneer andere regelingen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden.

De TONK is bedoeld voor ieder huishouden dat door de coronacrisis te maken heeft met een terugval in het gezinsinkomen en daardoor de noodzakelijke kosten (even) niet meer kan betalen. De TONK geldt dus voor zowel ondernemers als niet-ondernemers.
Iedere gemeente bepaalt zelf welke kosten “noodzakelijk” zijn en in aanmerking komen voor een TONK-uitkering. De TONK is vooral bedoeld voor de woonlasten, zoals de hypotheekkosten, de huur, gas, water en licht etc. Daarnaast komen mogelijk ook andere kosten in aanmerking voor een TONK-uitkering. Het toekennen van de TONK is een gemeentelijke taak. Gemeenten kunnen hierin eigen keuzes maken.

Kan ik meerdere regelingen tegelijk aanvragen?

Ja, als je aan de voorwaarden van meerdere regelingen voldoet, kun je meerdere regelingen aanvragen.

FAQ's over de TONK

Wat is de TONK?

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt wanneer andere regelingen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden.

Van wanneer tot wanneer geldt de TONK?

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet.
De TONK-loketten zijn sinds 1 maart open.

Voor wie is de TONK?

De TONK is bedoeld voor ieder huishouden dat door de coronacrisis te maken heeft met een terugval in het gezinsinkomen en daardoor de noodzakelijke kosten (even) niet meer kan betalen. De TONK geldt dus voor zowel ondernemers als niet-ondernemers. Iedere gemeente bepaalt zelf welke kosten “noodzakelijk” zijn en in aanmerking komen voor een TONK-uitkering. De TONK is vooral bedoeld voor de woonlasten, zoals de hypotheekkosten, de huur, gas, water en licht etc. Daarnaast komen mogelijk ook andere kosten in aanmerking voor een TONK-uitkering. Het toekennen van de TONK is een gemeentelijke taak. Gemeenten kunnen hierin eigen keuzes maken.

Hoe hoog is de TONK?

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van de persoonlijke situatie. Jouw woongemeente stelt vast of je onvoldoende draagkracht hebt om zelf de noodzakelijke kosten te kunnen betalen. Hierbij kijkt de gemeente of er sprake is van een terugval in het gezinsinkomen, waardoor de vaste lasten niet meer kunnen worden voldaan. De gemeente kijkt naar het direct beschikbare privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is onder meer contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten. Je kunt ook in aanmerking komen voor de TONK als je vanaf 2020 al WW, bijstand of TOZO hebt ontvangen en onvoldoende inkomen hebt voor de noodzakelijke kosten. De TONK hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij de ontvanger snel weer over voldoende financiële middelen zal beschikken.

Hoe vraag je de TONK aan?

De TONK geldt voor 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 én kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De gemeente stelt vast of je recht hebt op de TONK. Gemeenten zullen eigen keuzes maken bij het toepassen van de TONK en aangeven welke informatie zij van jou nodig hebben hiervoor. Het kan zijn dat jouw gemeente een totaalbedrag uitkeert of juist kiest voor een periodieke uitkering. Een tussentijdse wijziging in jouw persoonlijke (financiële) situatie kan impact hebben op de TONK-uitkering, informeer daarom tijdig je gemeente hierover.

Wat zijn de voorwaarden om TONK te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

-        Je bent ouder dan 18 jaar;

-        Je hebt verlies aan inkomen door de coronamaatregelen;

-        Je kunt de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en/of jouw vermogen betalen; en

-        Andere regelingen bieden geen of onvoldoende soelaas.

Hoe en wanneer vraag je de TONK aan?

De TONK geldt voor 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 én kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De gemeente stelt vast of je recht hebt op de TONK. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en zullen eigen keuzes maken bij het toepassen van de TONK. Het kan zijn dat jouw gemeente een totaalbedrag uitkeert of juist kiest voor een periodieke uitkering. Een tussentijdse wijziging in jouw persoonlijke situatie kan impact hebben op de TONK-uitkering, informeer daarom tijdig je gemeente.

Naar verwachting kun je de TONK bij veel gemeentes sinds 1 maart 2021 aanvragen via de website van de gemeente. Sommige gemeenten hebben iets meer tijd nodig om de implementatie te voltooien. Houd daarom de website van je gemeente goed in de gaten.

Wanneer kun je de TONK precies aanvragen?

Bij een aantal gemeenten kun je de TONK aanvragen sinds 1 maart 2021. Maar bij sommige gemeenten moet je nog heel even wachten. Zij hebben namelijk nog iets meer tijd nodig om de processen goed in te richten. Houd daarom de website van je woongemeente goed in de gaten.

Geldt de TONK ook voor niet-ondernemers?

Ja, iedereen kan aanspraak maken op een TONK-uitkering. Het maakt daarbij niet uit of je ondernemer bent of juist niet. Relevant is om te bepalen of het inkomen als gevolg van de coronacrisis is teruggevallen en je daardoor niet langer de noodzakelijke (vaste) lasten kunt betalen.

Mijn persoonlijke situatie verandert, wanneer moet ik mijn gemeente informeren?

Zo snel mogelijk, dit kan namelijk effect hebben op de (hoogte) van de TONK-uitkering.

Telt het inkomen van m'n partner mee?

Ja, als het inkomen van je partner onderdeel vormt van het gezinsinkomen. De TONK is niet zozeer bedoeld om het inkomen aan te vullen, maar om ondersteuning te bieden in de noodzakelijke (vaste) kosten. Bij de TONK wordt daarom gekeken naar de resterende draagkracht. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf nog kan betalen.

Ik krijg al TOZO, WW of bijstand, heb ik nog recht op TONK?

Dat kan, als de hoogte van de uitkering die al wordt ontvangen onvoldoende is om de noodzakelijke (vaste) kosten te betalen. Dit hangt mede af van de gemeentelijke beleidsregels.

FAQ's over de TVL MKB

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?
 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bedoeld?

De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Ik heb voor de TOGS een aanpassing van mijn SBI-code gekregen, moet ik opnieuw een aanpassing aanvragen voor de TVL?

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code.

Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL.

Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI wijziging hebben ontvangen.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Als je SBI-code niet overeenkomt met de activiteiten van je onderneming, zoals beschreven in het handelsregister, kun je dit melden bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code.

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend?
 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.
  • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)
    
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.
  • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.
    
 • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
 • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;
 • Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.
Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna een miljoen ondernemingen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat een ondernemer veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de subsidie te verlenen. De TVL is nu snel uitvoerbaar en vraagt weinig extra administratie.

Het deel vaste lasten per sector is berekend met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor, waardoor is besloten om de berekening op sectorniveau te maken. 

Ik doe mijn btw-aangifte per kwartaal en juni t/m september valt in twee kwartalen. Hoe bereken ik mijn totale omzetverlies?

Als je de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neem je de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit tel je op bij de omzet van het derde kwartaal (juli – augustus – september) 2019.

Een rekenvoorbeeld:

 • Omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019
 • Omzet kwartaal 3, 2019: €120.000.
 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333
 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doe je hetzelfde.
 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020
 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000
 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000
 • De normale omzet – de verwachte omzet = €67.333
 • Het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100%= 44%
Ik heb geen omzetcijfers van juni-september 2019, want toen bestond mijn onderneming nog niet. Hoe bereken ik mijn omzetverlies?

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum. 

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Een rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf B is op 1 december 2019 gestart;
 • Tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 maakt bedrijf B €35.000 omzet. Bedrijf B bewijst dit met een BTW aangifte en aanvullend bewijsmateriaal uit hun boekhouding.
 • Gemiddelde omzet per maand: €35.000 / 3,5 maand = €10.000
 • Gemiddelde omzet in 4 maanden (referentieomzet): €10.000 x 4 = € 40.000.
 • Bedrijf B maakt een schatting van zijn omzetverlies.
 • Is het omzetverlies groter dan 30%, dan kan bedrijf B de TVL aanvragen.
Mijn bedrijf is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Waarom krijg ik maximaal €1.000 euro?

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis van start gingen, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden (referentieomzet) in te schatten.  Daarmee zijn het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch een ondersteuning te bieden, ontvangt je bedrijf in ieder geval de minimale tegemoetkoming van €1.000. De vaste lasten van het bedrijf moeten tussen juni en september 2020 wel €4.000 of hoger zijn.

Mijn organisatie was in 2019 vrijgesteld van btw. Hoe bereken en bewijs ik mijn omzetverlies?

Als het bedrijf is vrijgesteld van btw, dan moet ujede omzet van juni t/m september 2019 berekenen en bewijzen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Ik vind het lastig om mijn omzetverlies vooraf in te schatten. Kan ik de TVL ook nog later aanvragen?

Ja, dat kan. De TVL is aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg.

Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Ik heb al gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS-regeling liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en was tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten). Ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. Andersom wel. TVL-subsidie telt als omzet mee, waardoor de NOW-subsidie lager kan worden.  Bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag altijd hoger, dan wanneer een bedrijf van één regeling gebruikmaakt.

Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen, standbouwers en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Voor buurt- en wijkhuizen geldt alleen het omzetverlies uit horeca en zaalverhuur.

FAQ’s over de TOZO 3 en TOZO 4

Wat is de TOZO?

De Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Met deze regeling kun je een aanvulling krijgen op je inkomen en op je bedrijfskapitaal. De Tozo bestaat uit twee delen:

• een uitkering die je inkomen aanvult.

• een lening voor bedrijfskapitaal. Hiermee kun je bijvoorbeeld de huur van je bedrijfspand betalen.

De TOZO-regeling is verlengd. Wat betekent dat?
 • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
 • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
 • Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

De TOZO-regeling wordt in 2 delen opgeknipt: TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De toets op beschikbare geldmiddelen (vermogenstoets) voor de TOZO-uitkering wordt pas op 1 april 2021 ingevoerd. Vanaf dat moment tot 1 juli 2021 loopt TOZO 4.

 

Wat is het verschil tussen TOZO 2 en TOZO 3?

Tozo 3 is gelijk aan Tozo 2, behalve waar het gaat om de terugwerkende kracht:

Voor hoeveel maanden kan ik de Tozo 3-uitkering aanvragen?

Je kunt de TOZO 3-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden: van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Je geeft zelf aan voor hoeveel maanden je de uitkering nodig hebt.

Let op:

 • Vraag je vóór 1 december 2020 een TOZO 3-uitkering aan? Dan kun je een uitkering krijgen vanaf oktober 2020. Dat heet: met terugwerkende kracht.
 • Vraag je ná 1 december 2020 een TOZO 3-uitkering aan? Dan begint de uitkering in de maand waarin je de aanvraag doet. Over eerdere maanden kun je geen uitkering meer krijgen.
Waar kan ik TOZO aanvragen?

Je vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar je woont. Dat kan tot en met 31 maart 2021. Elke gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier dat je moet invullen. Kijk op de website van je gemeente: daar staat precies wat je moet doen.

Ik krijg al een TOGS- of een TVL-tegemoetkoming. Kan ik dan ook gebruikmaken van de TOZO?

Ja, dat kan. Als je voldoet aan de voorwaarden voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) of voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), én aan de voorwaarden voor de Tozo, dan kun je beide aanvragen.

Bij mijn eigen gemeente gaat het anders dan bij mijn buurgemeente. Hoe kan dat?

Elke gemeente bepaalt zelf hoe de TOZO wordt uitgevoerd. Daardoor gaat het bij de ene gemeente anders dan bij de andere. Misschien zijn de formulieren anders, of is de procedure verschillend. Maar de regels van de TOZO zijn overal hetzelfde. Je krijgt dus waar je recht op hebt.

Ik krijg AOW en ik heb een bedrijf. Kan ik dan gebruikmaken van de TOZO?

Als je AOW krijgt en een eigen bedrijf hebt, kun je een TOZO-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. Je moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen voor het krijgen van een TOZO-lening. Je kunt geen gebruik maken van de TOZO-uitkering als aanvulling op je inkomen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over de TOZO en de gevolgen van de coronacrisis voor mijn bedrijf en beroep?

De Rijksoverheid geeft informatie over alle financiële regelingen voor ondernemers. Een aantal organisaties geeft meer informatie over de Tozo en uw bedrijf. Kijk bijvoorbeeld op de websites van het KVK Coronaloket.

Zoek je informatie over de TOZO voor je eigen beroep? Kijk dan op de website van je beroepsvereniging.

Misschien gaat mijn bedrijf de crisis niet overleven. Wat nu?

Het doel van de TOZO is: bedrijven helpen om de coronacrisis te overleven. Maar helaas lukt dat niet voor alle bedrijven. Gaat het niet goed met je bedrijf? Denk dan nu al na over een nieuw beroep of een nieuwe baan. Dit heet heroriëntatie. Vanaf 1 januari 2021 kun je hierbij hulp krijgen van je gemeente. Hoe die hulp er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar wordt op dit moment over nagedacht.

Hoe kan ik nadenken over het aanpassen van mijn bedrijf, of over een nieuw beroep?

• Lees het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis doorvan de Kamer van Koophandel.

• Vraag telefonisch advies bij het Adviesteam van de Kamer van Koophandel.

• Krijg gratis advies bij een regionaal ondernemersklankbord.

• Wil je informatie over het leren van een nieuw beroep? Kijk dan op de website van het Leerwerkloket.

• Kijk of je een gratis cursus of opleiding kunt doen. Vanaf half november vind je informatie daarover op de website van NL leert door. Ook nu staan daar al handige links.

Kan ik gebruikmaken van de TOZO-uitkering?

Op de website krijgiktozo.nl kun je zelf bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor de TOZO. Je beantwoordt een aantal vragen, en daarna lees je of je TOZO kunt aanvragen.

Handig: aan het einde van de vragenlijst kun je je postcode invullen. Je gaat dan vanzelf naar de TOZO-website van je eigen gemeente.

Hoe hoog is de TOZO-uitkering?

De Tozo-uitkering is een aanvulling op je inkomen tot het sociaal minimum. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van je inkomen. De gemeente vult je inkomen aan tot € 1.050 als je alleen woont. Woon je samen of ben je getrouwd? Dan vult de gemeente je inkomen aan tot € 1.500.

Let op: Wanneer je inkomen wijzigt moet je dit opgeven bij de gemeente. Blijkt achteraf dat je inkomen hoger was dan je bij de aanvraag of via latere wijziging hebt opgegeven? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Misschien moet je ook een boete betalen.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het minimale inkomen dat iemand nodig heeft om van te kunnen leven. Welk sociaal minimum voor jou geldt, hangt af van je situatie:

• Je woont alleen of samen

• Je hebt wel of geen kinderen

• Je leeftijd

 

In de tabel hieronder kun je opzoeken welk sociaal minimum voor jou geldt.

U woont alleen (met of zonder kinderen)

Wat is uw leeftijd?

Sociaal minimum

18 - 21 jaar

€ 261

21 jaar - AOW

€ 1059

 

 

U bent getrouwd of u woont samen

Wat is uw leeftijd?

Hebt u kinderen?

partner 1

partner 2

ja

nee

18 - 21 jaar

18 - 21 jaar

€ 825

€ 523

18 - 21 jaar

21 jaar - AOW

€ 1.320

€ 1.018

21 jaar - AOW

21 jaar - AOW

€ 1.513

21 jaar - AOW

AOW bereikt

€ 1607

Mag ik werken terwijl ik een TOZO-uitkering krijg?

Als het kan, blijf je gewoon werken in je bedrijf als je een TOZO-uitkering krijgt. Dat is belangrijk om je bedrijf actief te houden. Bovendien: de TOZO is een vangnet. Dat betekent dat je zelf moeite moet doen om geld te verdienen. De TOZO is een aanvulling op wat je zelf verdient.

Let op: Als je weer meer klanten krijgt, dan stijgt je inkomen. Dit moet je doorgeven aan de gemeente. Blijkt achteraf dat je inkomen hoger was dan je had verwacht bij de TOZO-aanvraag? Dan was de aanvulling op je inkomen te hoog en moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen.

Ik heb vóór 1 oktober geen TOZO-uitkering aangevraagd. Kan ik na 1 oktober wel een uitkering krijgen?

Sinds 1 oktober kun je deel 3 van de TOZO-uitkering aanvragen. Die loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Je krijgt de uitkering als je aan alle voorwaarden voldoet.

Ik heb vóór 1 oktober een TOZO-uitkering gekregen. Kan ik dan na 1 oktober opnieuw een TOZO-uitkering aanvragen?

Is je TOZO 2-uitkering op 1 oktober afgelopen? Dan kun je na 1 oktober een TOZO 3-uitkering aanvragen. Voor TOZO 3 moet je, net als bij TOZO 2, opgeven hoeveel je partner verdient. Omdat je al een TOZO 2-uitkering hebt, is de aanvraag korter. Op de website van je gemeente lees je hoe je die aanvraag doet.

Voor hoeveel maanden kan ik de TOZO 3-uitkering aanvragen?

Je kunt de TOZO 3-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden: van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Je geeft zelf aan voor hoeveel maanden je de uitkering nodig hebt.

Let op:

• Vraag je vóór 1 december 2020 een TOZO 3-uitkering aan? Dan kun je een uitkering krijgen vanaf oktober 2020. Dat heet: met terugwerkende kracht.

• Vraag je ná 1 december 2020 een TOZO 3-uitkering aan? Dan begint de uitkering in de maand waarin je de aanvraag doet. Over eerdere maanden kun je geen uitkering meer krijgen.

Welke informatie heeft de gemeente van mij nodig als ik een TOZO-uitkering aanvraag?

 

Bij je Tozo 3-aanvraag moet je gegevens opgeven over:

• je bedrijf

• je gezin

• je inkomen

• het inkomen van je partner

 

Je bent verplicht om alle informatie te geven die nodig is om vast te stellen of je recht hebt op de TOZO-uitkering. Dat heet de inlichtingenplicht. Verandert je inkomen in de periode dat je de uitkering krijgt? Bijvoorbeeld omdat je weer meer klanten krijgt? Dan ben je verplicht om die verandering zo snel mogelijk door te geven aan de gemeente.

Wat betekent de inlichtingenplicht voor mij?

Voor het krijgen van een TOZO-uitkering moet je voldoen aan de inlichtingenplicht. Dat betekent dat je:

• de gegevens waar de gemeente om vraagt eerlijk opgeeft,

• geen belangrijke informatie verborgen houdt,

• een verandering in je situatie zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeeft.

 

Voorbeeld

Je winkel was gesloten en je dacht dat je helemaal geen geld ging verdienen. Maar na een paar weken doe je de winkel weer open. Er kunnen weer klanten komen en je kunt weer geld verdienen. Dan geef je door aan de gemeente dat je winkel weer open is. De gemeente spreekt met je af, wanneer je doorgeeft wat je precies verdiend hebt.

Hoe zit het met de toets op beschikbare geldmiddelen?

De beperkte vermogenstoets (toets op beschikbare geldmiddelen) geldt niet vanaf 1 oktober 2020. Die toets gaat pas in op 1 april 2021, met de TOZO 4. Begin 2021 komt er meer informatie over de TOZO 4.

Welk inkomen moet ik opgeven als ik Tozo aanvraag?

Hoe hoog je TOZO-uitkering wordt, hangt af van de hoogte van je inkomen. Daarom moet je je inkomen opgeven als je een TOZO-uitkering aanvraagt. Inkomen is niet alleen geld dat je verdient met je bedrijf. Je kunt ook inkomen krijgen uit bijvoorbeeld:

• werk in loondienst

• verhuur van een huis of kamer

• een uitkering

• kinder- en partneralimentatie

 

Alles wat je hiermee verdient, moet je opgeven bij de gemeente. Hier vind je meer informatie over hoe je je inkomen moet berekenen.

Moet ik het inkomen van mijn partner ook opgeven?

Bij TOZO 2 en TOZO 3 telt het inkomen van je partner mee voor de hoogte van je uitkering. Dit bedrag moet je dus opgeven bij de gemeente als je een TOZO 3-uitkering aanvraagt. Komt het inkomen van jou en je partner samen boven € 1500 per maand uit? Dan krijg je geen TOZO 3-uitkering.

Controleert de gemeente achteraf of ik recht had op de TOZO?

Bij je aanvraag voor de TOZO lever je informatie aan over je bedrijf en over je gezinsinkomen. De gemeente controleert achteraf of die gegevens kloppen. Het is dus belangrijk dat je de juiste gegevens aanlevert. Ook als je inkomen hoger of lager wordt tijdens de periode dat je de TOZO krijgt, dan ben je verplicht om dat zo snel mogelijk door te geven. Blijkt achteraf dat de gegevens niet juist waren? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen.

Kan ik een boete krijgen als ik mijn inkomen niet goed opgeef?

Je krijgt een boete van de gemeente als je met opzet verkeerde informatie doorgeeft. Bij je TOZO 3-aanvraag geef je op, hoeveel je denkt dat je de komende 6 maanden gaat verdienen. Wordt je inkomen hoger of lager dan je hebt opgegeven, dan moet je dit doorgeven aan de gemeente. Geef je dit niet door, en blijkt achteraf dat je inkomen hoger was? Dan moet je de TOZO-uitkering terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast krijg je een boete.

Voorbeeld

Bij de TOZO-aanvraag geef je aan dat je inkomen onder het sociaal minimum zit. Maar je krijgt meer klanten dan je dacht. Daardoor komt je inkomen toch boven het sociaal minimum uit. Je geeft dit niet door aan de gemeente. De gemeente controleert je inkomen achteraf. Dan moet je de uitkering terugbetalen. Daarnaast krijg je een boete, omdat je de wijziging in je inkomen niet hebt doorgegeven. Daarmee heb je niet voldaan aan de inlichtingenplicht.

Wat moet ik doen als ik weer kan werken in mijn bedrijf?

Als je bedrijf weer opengaat, krijg je inkomen uit je bedrijf. Verwacht je dat je daarmee weer voldoende gaat verdienen? Dan kun je de TOZO-uitkering stopzetten. Geef dit door aan de gemeente.

Let op:

• De uitkering stopt altijd op de eerste dag van de maand.

• Je kunt zelf kiezen in welke maand je de uitkering stopt: in dezelfde maand waarin je weer geld verdient, of in de maand daarna. Kies je voor het laatste? Geef je inkomen dan zo snel mogelijk ná de maand waarin je geld hebt verdiend, door aan de gemeente. Zo kan de gemeente bepalen hoe hoog je uitkering in de laatste maand moest zijn. Waarschijnlijk moet je een deel van de uitkering terugbetalen.

• Van het stoppen van de TOZO krijg je een bevestiging van de gemeente.

Moet ik belasting betalen over de TOZO-uitkering?

De TOZO-uitkering wordt gezien als een gezinsuitkering. Het telt als inkomen van jou en je  partner. Je moet er dus allebei belasting over betalen: ieder over de helft. Bij de belastingaangifte geef je de TOZO-uitkering op als inkomen.

Wat gebeurt er met mijn loonheffingskorting als ik een TOZO-uitkering krijg?

De gemeente betaalt loonheffing (belasting) over je TOZO-uitkering. Dat hoef je dus niet zelf te doen. Toch kan het gebeuren dat je belasting moet bijbetalen aan het eind van het jaar. De gemeente kan namelijk loonheffingskorting toepassen, waardoor de gemeente minder belasting betaalt. Dit is vooral belangrijk voor je, als je een ander inkomen hebt naast de TOZO-uitkering. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan geldt dit ook voor je partner. Het is slim om hiervoor geld te bewaren. Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de loonheffing over je uitkering.

Wat betekent de TOZO-uitkering voor de toeslagen die ik ontvang?

Door de crisis is je inkomen gedaald. De TOZO is een aanvulling op je lagere inkomen. Krijg je toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan bepaalt totale hoogte van je inkomen (je inkomsten plus je uitkering) hoeveel toeslag je krijgt. De Belastingdienst moet weten dat je inkomen is veranderd. Op de website van de Belastingdienst lees je wat je moet doen als je inkomen verandert.

Kan ik gebruikmaken van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal?

Op de website krijgiktozo.nl kun je zelf bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor de TOZO. Je beantwoordt een aantal vragen, en daarna lees je of je TOZO kunt aanvragen.

Handig: aan het einde van de vragenlijst kun je je postcode invullen. Je gaat dan vanzelf naar de TOZO-website van je eigen gemeente.

Hoe hoog is de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal?

De TOZO-lening voor bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157. Elk bedrijf met financiële problemen door de coronacrisis kan één lening krijgen. Deze lening moet je binnen 3 jaar vanaf de toekenning van de lening terugbetalen.

Let op: Je betaalt 2% rente over de TOZO-lening. De berekening van de rente gaat in op het moment dat je de lening ontvangt.

Sinds 1 juni 2020 geldt een nieuwe voorwaarde voor de TOZO-lening. Wat betekent dat?

Sinds 1 juni 2020 geldt: als je bedrijf grote financiële problemen heeft, dan kun je geen gebruikmaken van de TOZO. Grote financiële problemen betekent:

• Je hebt uitstel (surseance) van betaling aangevraagd via een advocaat.

• Je bent (bijna) failliet.

Ik heb vóór 1 oktober 2020 een TOZO-lening gekregen van € 10.157. Kan ik dan na 1 oktober opnieuw een TOZO-lening aanvragen?

Het maximale bedrag dat je kunt lenen is € 10.157. Dit bedrag heb je al geleend vóór 1 oktober 2020. Je kunt na 1 oktober dus niets meer extra lenen.

Ik heb vóór 1 oktober een TOZO-lening gekregen die lager is dan € 10.157. Kan ik na 1 oktober opnieuw een TOZO-lening aanvragen?

Ja, je kunt na 1 oktober opnieuw een lening aanvragen. In totaal is het maximale bedrag dat je kunt lenen € 10.157. Dat is dus het bedrag van alle leningen samen. Je kunt de eerdere lening(en) aanvullen met een nieuwe lening tot het maximale bedrag.

Kan ik een TOZO-lening krijgen als ik al een andere Bbz-lening voor bedrijfskapitaal heb?

Ja, dat kan. Krijg je al bijstand van de gemeente die je bedrijfskapitaal aanvult op basis van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)? Dan kun je nog steeds gebruikmaken van de TOZO.

Welke (bedrijfs)gegevens moet ik opgeven als ik een TOZO-lening aanvraag?

De Tozo-lening is alleen bedoeld voor je, wanneer je door de coronacrisis de vaste lasten van je bedrijf niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand of onderhoud van machines. Bij je aanvraag voor de lening moet je dus:

• beschrijven wat je bedrijf doet en hoe de coronacrisis daar invloed op heeft

• een overzicht geven van de vaste lasten die je nu niet kunt betalen en hoe hoog die kosten zijn

• laten zien dat je te weinig geld hebt om deze kosten te betalen. Dit moet je aantonen met bankafschriften van je spaar- en betaalrekeningen, zowel zakelijk als privé.

 

Op basis hiervan beslist de gemeente of u een Tozo-lening krijgt, en hoe hoog die lening is.

Mijn gemeente geeft geen informatie over de TOZO-lening. Wat nu?

Elke gemeente geeft naast TOZO-uitkeringen ook TOZO-leningen. Wil je gebruikmaken van een TOZO-lening? Neem dan contact op met je gemeente.

Stuur een e-mail of bel met het gemeentehuis. Telefoonnummer en e-mailadres vind je op de website van je gemeente.

Wanneer moet ik de TOZO-lening terugbetalen?

Je betaalt de TOZO-lening terug binnen 3 jaar vanaf de datum dat je de lening krijgt.

• Vraag je de lening aan vóór 1 januari 2021? Dan hoef je tot 1 januari 2021 niets te betalen. Vanaf 1 januari 2021 begin je met terugbetalen.

• Vraag je na 1 januari 2021 een lening aan? Dan begin je meteen met terugbetalen.

De gemeente spreekt met je af, hoe je de lening terugbetaalt.

Ik kan de TOZO-lening niet meteen terugbetalen. Wat moet ik doen?

Weet je nu al dat je vanaf januari 2021 niet kunt beginnen met terugbetalen? Overleg dan met je gemeente. Zij maken dan een passende betaalafspraak met je.

Let op:

• Je betaalt 2% rente over de lening. De berekening van de rente begint op het moment dat je de lening krijgt. Begin je later met terugbetalen? Dan wordt het totale bedrag of het bedrag dat je per maand moet terugbetalen (of beide) hoger.

• Houd je je niet aan de betaalafspraken? Of gaat je bedrijf failliet? Dan kan de gemeente de hele lening in één keer terugeisen.

Ik woon in Nederland en ik heb een bedrijf in het buitenland. Kan ik dan gebruikmaken van de TOZO?

Je kunt gebruikmaken van de TOZO als je in Nederland woont en een bedrijf hebt in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland.

Let op: Je kunt alleen een TOZO-uitkering aanvragen als aanvulling op je inkomen. Je hebt dus geen recht op een TOZO-lening voor bedrijfskapitaal. Je kunt de TOZO-uitkering aanvragen bij je woongemeente.

Ik woon in het buitenland en ik heb een bedrijf in Nederland. Kan ik dan gebruikmaken van de TOZO?

Je kunt gebruikmaken van de Tozo als u in Nederland een bedrijf hebt en woont in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland.

Let op: je kunt alleen een TOZO-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. Je hebt dus geen recht op een TOZO-uitkering als aanvulling op je inkomen.

Je moet voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor de TOZO. Bovendien moet je:

• wettelijke toestemming hebben om in het land te wonen waar je woont

• in Nederland premies betalen voor bijvoorbeeld de AOW.

 

Bij je TOZO-aanvraag moet je hiervan bewijzen laten zien, zoals een uittreksel uit de basisadministratie van het land of de gemeente waar je woont. Ook een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting over 2018 of 2019 is meestal nodig als bewijs.

Als je in het buitenland woont, kun je de TOZO-lening aanvragen bij de gemeente Maastricht. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de speciale website van de gemeente Maastricht.

Aandachtspunten voor TOZO ontvangers aan het einde van 2020

Infographic_Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers_def

 

Wordt de TOZO 1-uitkering ook fiscaal belast bij je partner?

Ja, dat wordt het. Dus let op als je aangifte inkomstenbelasting over 2020 doet.
Heb jij een TOZO 1-uitkering ontvangen voor partners, dan telt de uitkering mee als fiscaal inkomen voor jou én je partner.

Over de Tozo-uitkering moet loonbelasting worden afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor je per saldo netto meer uitkering overhoudt. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van je inkomen. Oftewel: Als je inkomen stijgt, dan daalt je heffingskorting. Jouw werkgever en/of uitkeringsinstanties houden doorgaans rekening met de heffingskorting en keren jou het bijbehorende bedrag netto uit. Maar als er te weinig loonbelasting is ingehouden, dan moet je achteraf het verschil alsnog bijbetalen. Immers, je hebt eerder teveel ontvangen. Deze correctie vindt dan plaats in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

 

Bij de aanvraag van de TOZO 1-uitkering vond er geen partnertoets plaats. Dat betekent dus dat er bij het toekennen van de uitkering geen rekening gehouden werd met het inkomen van je partner. Ook niet als de uitkering voor partners werd aangevraagd. Als jij of je partner in de periode dat je de Tozo-uitkering ontving in 2020 óók in loondienst werkte, kan het zijn dat je nu wordt geconfronteerd met een lagere teruggaaf of een hogere naheffing, dan je vooraf had verwacht. De Tozo-1 uitkering voor partners wordt namelijk voor de helft bij jou en voor de helft bij het inkomen van jouw partner opgeteld. Bij de Tozo 1-uitkering hoefde geen rekening te worden gehouden met het inkomen van je partner. Voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden. Dat leidt bij veel huishoudens tot een onverwachte tegenvaller.

Bij de inkomstenbelasting over 2020 geef je je inkomsten over het afgelopen jaar op, ook de ontvangen Tozo-uitkeringen. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent vervolgens hoeveel de algemene heffingskorting van jou en je partner is en hoeveel je nog terugkrijgt of moet terugbetalen. Let op de aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 mei 2021 zijn ingediend. Lukt dit je niet, vraag dan op tijd uitstel aan bij de Belastingdienst.

De (bijna) alles over corona gids voor zzp'ers

Download de gids

Alles over financiële steun voor zzp’ers in de coronacrisis

Download de brochure

Hoe ga je als zzp'er om met de coronacrisis?

New call-to-action

Opdracht geannuleerd? Dit kun je als zzp’er doen

Download de brochure

FAQ's voor als je in financiële nood zit of komt

New call-to-action

Ga naar de speciale coronapagina

New call-to-action